Optik Gliom’da İmatinib Mesilat İlişkili Tedavi Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi

Yazar/lar:
Hikmet Gülşah Tanyıldız
Nurdan Taçyıldız
Handan Dinçaslan
Emel Ünal
Serap Teber
Ömer Bektaş
Kaan Gündüz
Gülsan Yavuz

Özet

Amaç: Optik gliomlar histolojik olarak benign özelliklidirler ve iyi yönde farklılaşma gösteren pilositik astrositom sınıfında yer alırlar. Tümörün histopatolojik özelliği, yerleşim yeri, hastanın yaşı, Nörofibromatozis tip-1 ile birlikteliği sağkalım oranlarını etkileyen önemli prognostik belirteçlerdir. Kemoterapi tedavide en önemli seçenektir ve klinisyenlerin hedefi radyoterapiden olabildiğince uzak durmaktır. Radyoterapi ve cerrahiden uzak kalınmasına zemin hazırlayan, uzun döneme yayılan güvenli bir tedavi planı olan vinkristin ve karboplatin kombinasyonu ilk seçenek standart tedavi yaklaşımlarından biridir. Ancak bu tedaviler altında refrakter seyreden hastalara sistemik yan etkisi az ve bir multi tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib mesilat önemli bir seçenek olarak eklenebilir. Çocuk hastalarda güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bu alanda bildirilmiş az sayıda çalışma olması nedeni ile imatinib mesilat kullanımına ait olumlu sonuçlarımızı klinisyenlerle paylaşmak istedik.

Gereç ve Yöntemler: Çocuk Onkoloji kliniğimizde 2007-2017 yılları arasında tanı alan toplam 16 optik gliom hastası çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: İki kür vinkristin, karboplatin kombinasyonu sonrası klinik ve radyolojik olarak progresif seyreden hastalara stabil hastalık veya regresyon bulguları elde edilene kadar 1-2 yıl süre ile imatinib (270 mg/m² oral) tedavisi eklenildi. Tedavi alan hastaların median izlem süresi 7 yıl (5-10)’di. Dört hastada tam yanıt, iki hastada stabil hastalık bulguları sağlanıldı. Hastalarımızda imatinib ilişkili bir yan etki görülmedi.

Sonuç: İmatinib tümörün kapiller endotellerinden özellikle PDGFR- α ve β’nın ekspresyonunu inhibe ederek etki eder. Akıllı hedef moleküllerin tedaviye eklenilmesinin progresif hastalarda geç dönemde yan etkileri fazla olan radyoterapiye olan ihtiyacı azaltacağını düşünüyoruz. Gelecekte uygulanabilecek birçok moleküler hedef ajan refrakter optik gliomların tedavisinde gündeme gelebilir ve çocuk hastalar cerrahi ve radyoterapinin yaratacağı komplikasyonlardan korunabilirler.

Anahtar Kelimeler

İmatinib mesilat, Optik gliom