Çocuk Yoğun Bakımda Takip Edilen Göçmen Hastaların Bir Yıllık Geriye Dönük Analizi

Yazar/lar:
Sema Ateş
Serhat Emeksiz
Yasemin Men Atmaca
Ganime Ayar

Özet

Amaç: Yaklaşık altı yıldır Ortadoğu’da devam eden iç savaş ve kaos ortamı neticesinde ülkemiz pek çok göçmeni misafir etmiştir. Barınma ve beslenme sorunları, tıbbi bakım olanaklarının kısıtlı olması, koruyucu sağlık hizmetlerinden uzak kalma özellikle ebeveynlere bağımlı olan çocukları daha çok etkilemiştir. Çalışmamızda Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde (ÇYBÜ) tedavi gören göçmen çocukların özelliklerini ortaya koymak istedik.

Gereç ve Yöntemler: 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında hastanemiz çocuk yoğun bakım ünitesinde yatarak takip edilen, yaşları 1 ay ile 18 yaş arasında değişen hastaların verileri, hastane kayıtlarından geriye dönük olarak değerlendirildi. Dosyadaki veriler yaş, cinsiyet, uyruğu, yatış nedeni, yatış süreleri, hastaların son durumları ve mortalite oranları açısından incelendi.

Bulgular: 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında hastanemiz çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 1026 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalardan 69’unu (%6.7) göçmen hastalar oluşturmaktaydı. ÇYBÜ’ de yatış oranı genel olarak % 0.44 olarak saptanırken, bu oran göçmen hastalarda %1.32 olarak tespit edildi. ÇYBÜ’ de tüm hastaların yatış nedenleri incelendiğinde solunum sistemi, nörolojik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ve zehirlenmeler en sık görülmekte iken, göçmen hastalarda sırasıyla solunum sistemi hastalıkları, nörolojik hastalıklar, travma ve enfeksiyon hastalıkları ilk sıraları almaktaydı. Çalışmamızda göçmen hastalarda mekanik ventilasyon ihtiyacının %54 (n:37), diyaliz ihtiyacının %4.3 (n:3) ve trakeostomi açılma oranının %12 (n:8) olduğu tespit edildi. Tüm hastalarda mortalite oranı %5.8 iken, göçmen hastalarda bu oran % 14.5 olarak saptandı. PRISM ve PELOD skorları kullanılarak mortalite riski yüzdeleri hesaplandı. Göçmen hastalarda ağır risk grubunun tüm hastalardan daha yüksek oranda olduğu görüldü.

Sonuç: Göçmen hastalarda daha yüksek yoğun bakım yatış oranı ve daha yüksek mortalite saptanması ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sosyal destek programları, önlenebilir kazaların azaltılması, sığınmacı çocukların yaşamına olumlu katkılar sağlayacak ve yoğun bakım yatış oranını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler

Çocuk yoğun bakım ünitesi, Göçmen, Mortalite