2012-2017 Yılları Arasında Üniversite Hastanemizde Suçiçeği Nedeni ile Yatış Gerektiren Çocuk Olguların Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Zeliha Haytoğlu
Özlem Özgür Gündeşlioğlu
Emine Kocabaş

Özet

Amaç: Rutin aşılama programı uygulanmayan ülkelerde suçiçeği çocukluk çağında yaygın olarak görülür. Bu hastalık özellikle artan yaşla birlikte ciddi mortalite ve morbiditeye yol açabilir. Ülkemizde suçiçeği aşısı 1 Ocak 2013 tarihinde ulusal aşı takvimine alınmıştır. Bu çalışmada suçiçeği aşısının ulusal aşılama programına dahil edilmesinden sonraki dönemde suçiçeği nedeniyle yatırılan çocuk hastaların yatış nedenlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Üçüncü basamak araştırma hastanemizde 1 Ocak 2012 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında, suçiçeği tanısı ile yatırılan çocuk hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik, klinik özellikleri, altta yatan hastalıkları, yatış nedenleri, yatış süreleri, yatış maliyetleri, komplikasyonları ve fatura bilgileri geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışma süresince 66’sı erkek (%63.5), 38’i kız (% 36.5) toplam 104 hasta incelenmiştir. Olguların 40‘ı (%38.4) 24 ay ve altında, 36’sı (%34.6) 25 – 72 ay arasında, 28’i (%27) 73 ay ve üzerindeydi. 45 olguda (%43.3) altta yatan hastalık yoktu. 21 olgu (%20.2) pnömoni, 21 olgu (%20.2) sekonder bakteriyel cilt enfeksiyonu, 7 olgu (%6.7) serebellit, 6 olgu (%5.8) yaygın cilt döküntüsü, 4 olgu (%3.8) hepatit, 4 olgu (%3.8) febril konvülziyon, 3 olgu(%2.9) menigoensefalit, 3 olgu(%2.9) kanamaya yol açan trombositopeni, 1(%1) olgu bronşiolit nedeniyle yatırılmştı. Tüm yatışların 25’i (%24) 2012 yılında iken, 11’i (%10.6) 2016 yılında, 6’sı (%5.8) ise 2017 yılındaydı. Altta yatan hastalığı olmayan 45 olgunun yatış maliyetinin ortanca değeri, altta yatan hastalığı olan 59 olguyla kıyaslandığında ortanca değerleri arasında istatistiksel fark saptanmadı. Altta yatan hastalığı olmayan olgularda yatış süresinin ortanca değeri 7 (3-42) gündü.

Sonuç: Bulgularımız suçiçeğinin günümüzde kronik hastalığı olmayan sağlıklı çocuklarda bile ciddi sorunlar oluşturabildiğini göstermiştir. Suçiçeği aşısının ulusal aşılama programına alınmasından sonra, yıllar içinde yatış gerektiren olguların sıklığında anlamlı düzeyde azalma olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Komplikasyon, Suçiçeği, Suçiçeği aşısı, Yatış sıklığı