AB0 Uygunsuzluğuna Bağlı Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda Fototerapi Gereksinimi Öngörülebilir mi?

Yazar/lar:
Nilgün Altuntaş
Sibel Akpınar Tekgündüz
Burcu Özkan Kırgın
Özlem Ceylan Doğan
Fatih Mehmet Kışlal

Özet

Amaç: Çalışmada, AB0 uygunsuzluğuna bağlı indirekt hiperbilirubinemi (İHB) gelişen yenidoğanlarda, fototerapi gereksinimini ilk gün saptayabilecek belirteçler araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Anne-bebek arasında AB0 uygunsuzluğu olan, zamanında doğmuş, ek hastalığı olmayan sağlıklı yenidoğanlar ileriye dönük izlem amacıyla çalışmaya alındı. Olguların ilk 6. ve 24. saatlerinde hemoglobin (Hgb), bilirubin ve laktat dehidrogenaz (LDH) düzeylerine bakıldı. Olguların ilk 15 gün Bhutani nomogramına uygun sıklıkta serum bilirubin düzeyleri takip edildi ve fototerapi gereksinimi Amerikan Pediatri Akademisi’nin önerdiği sınırlar kullanılarak belirlendi. Fototerapi sınırını geçerek fototerapi uygulanan bebeklerle, fototerapi sınırının altında kalanların sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: AB0 uygunsuzluğu nedeniyle çalışmaya alınan 83 bebekten 18’inde B0 (%21.7), 65’inde (%78.3) A0 uygunsuzluğu saptandı. Bebeklerin 44’ünde (%53) direkt antiglobulin testi (DAT) pozitifti. DAT pozitif olan yenidoğanların 13’ü (%33.3), DAT negatif olanların ise 12’si (%27.3) izlemde İHB nedeniyle fototerapi aldı. İki grup arasında yatış sıklığı açısından anlamlı fark yoktu (p=0.58). İndirekt hiperbilirubinemi nedeniyle fototerapi uygulanan ve uygulanmayan gruplar arasında 6. ve 24. saat Hgb ile LDH düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ancak, fototerapi gereksinimi olan hiperbilirubinemili bebeklerde 24. saat bilirubin düzeyleri, fototerapi ihtiyacı olmayanlara göre daha yüksek bulundu (p=0.03).

Sonuç: Yenidoğanlarda AB0 uygunsuzluğuna bağlı İHB nedeniyle fototerapi gereksiniminin belirlenmesinde, 24. saat Hgb, DAT ve LDH düzeylerinin prediktif değeri yoktur, ancak 24. saat bilirubin düzeyi prediktif olabilir. AB0 uygunsuzluğuna bağlı hemolitik hastalık spektrumunun geniş olması nedeniyle, AB0 uygunsuzluğu olan yenidoğanların yakın izlenmeleri gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler

AB0 uygunsuzluğu, İndirekt hiperbilirubinemi, Fototerapi gereksinimi