Çocuklarda Subklinik D Vitamini Eksikliğinin Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Gelişimine Etkisi

Yazar/lar:
Esma Altınel Açoğlu
Pelin Zorlu
Melahat Melek Oğuz
Can Demir Karacan

Özet

Amaç: Dünya genelinde, akut alt solunum yolu enfeksiyonları çocukluk çağının en sık ölüm nedenlerinden biridir. D vitamini immünmodulatör bir moleküldür. Düşük serum D vitamini düzeyi, artmış akut alt solunum yolu enfeksiyon riski ile ilişkili olabilir. Çalışmada, hastanede yatan çocuklarda D vitamini eksikliği ile akut alt solunum yolu enfeksiyonu arasındaki ilişki değerlendirildi.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Ocak 2016-Nisan 2017 tarihlerinde, 1-6 yaş arasındaki, 26 hasta ve 26 kontrol grubu olmak üzere toplam 52 çocuk üzerinde yapıldı. Dışlama kriterleri; tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, akciğer tüberkülozu, aspirasyon pnömonisi, kalp anomalisi, prematürite, nörolojik hastalık veya diğer kronik hastalıklar ve rikets idi. Kontrol grubu benzer yaş ve cinsiyetteki sağlıklı çocuklardan oluşturuldu. Hasta ve kontrol gruplarının ortalama serum 25(OH)D düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Akut alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda kontrol grubuna göre ortalama 25(OH)D düzeyleri anlamlı derecede daha düşük idi (Sırasıyla 19.76±10 ng/ml ve 29.42±14 ng/ml; p=0.009). 25(OH)D düzeyi, hasta grubunda %65 (n:17), kontrol grubunda ise %15 (n:4) oranında ≤20 ng/ml saptandı. İki hasta çocuk yoğun bakım ünitesinde izlendi ve D vitamin düzeyleri ≤20 ng/ml idi.

Sonuç: Subklinik D vitamin eksikliği çocuklarda akut alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimi açısından önemli risk faktörüdür. Alt solunum yolu enfeksiyonu olgularında 25(OH)D vitamini düzeyleri bakılabilir. Serum 25(OH)D düzeyi ≤20 ng/ ml ise D vitamini desteği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler

25(OH)D, Çocuk, D vitamini, Solunum yolu enfeksiyonu