Aortada Güçlü Retrograd Akım ile Tanı Konulan Galen Ven Anevrizması Olgusu

Yazar/lar:
Dilek Ulubaş Işık
Sezin Ünal
Osman Yılmaz
İstemi Han Çelik
Ahmet Yağmur Baş
Nihal Demirel

Özet

Galen ven anevrizması oldukça nadir görülen bir arteriovenöz malformasyondur. Yenidoğan döneminde en sık görülen klinik bulgu, yüksek morbidite ve mortalite ile sonuçlanan, yüksek debili konjestif kalp yetmezliğidir. Bu olgu sunumunda ekokardiyografide aortik arkta güçlü retrograd akım olması ile prezente olan bir Galen ven anevrizması olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Aorta, Galen ven anevrizması, Retrograd akım, Yenidoğan