Üçüncü Basamak Bir Merkezde Çocuk Yoğun Bakım Hastalarının Prognozunun Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Nazan Ülgen Tekerek
Başak Nur Akyıldız

Özet

Amaç: Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların özelliklerinin ve prognoza etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır

Gereç ve Yöntemler: Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında yoğun bakım ünitemize kabul edilen 454 çocuk geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, tanıları, altta yatan hastalıkları, mekanik ventilasyon ihtiyaçları, mekanik ventilasyon süreleri, yatış süreleri, pediatrik mortalite riski (PRISM) III, pediatrik lojistik organ disfonksiyonu (PELOD), pediatrik mortalite indeksi (PIM) II skorları, hastane ilişkili enfeksiyonları, invaziv girişimleri ve prognozları kaydedilerek değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 248’i (%54.6) erkek 206’sı (%45.4) kızdı. Ortanca yaş 24 ay (1-216 ay) ve ortanca hastanede kalış süresi 2 gündü (1-131 gün). En sık yatış tanıları solunum sıkıntısı (n=197, %42.7) ve nörolojik hastalıklar (n=71, %15.6)’di. Ortanca PRISM III, PELOD, PIM II skorları sırasıyla 9 (0-41), 11 (0-51), %10.4 (%0.1-%98.9)’di. Üç skor içerisinde mortaliteyi tahmin etmede en anlamlısı PRISM III’di (p<0,001). 223 hastanın (%49.1) mekanik ventilatör (MV) ihtiyacı oldu. Ortanca MV süresi 4 gündü (1-131 gün). En sık invaziv işlem santral venöz kateterizasyondu (49, % 10.8). Hastada hastane ilişkili enfeksiyon görüldü. Mortalite oranı %17’di. MV ve yatış süresi uzunluğu, mortalite üzerinde anlamlı düzeyde etkili saptandı (sırasıyla p<0,001, p=0,002).

Sonuç: Mekanik ventilasyon ve yatış süresi mortaliteyi etkilemektedir ve PRISM III skoru mortaliteyi tahmin etmede efektiftir.

Anahtar Kelimeler

Bakım, Çocuk, Prognoz, Yoğun