Çocukluk Döneminde Herpes Zoster Enfeksiyonu: 24 Olgunun Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Münevver Güven
Emel Çiçek Bozkurt

Özet

Amaç: Herpes zoster(HZ), dorsal kök gangliyonlarında latent olarak kalan varisella zoster virüsünün reaktivasyonuyla oluşmaktadır. HZ çocuklarda, özellikle immünkompetan çocuklarda nadir görülmektedir. Bu çalışmada dermatoloji polikliniğimizde HZ tanısı alan çocukların demografik özellikleri, klinik bulguları ve komplikasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Dermatoloji polikliniğinde Ekim 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında HZ tanısı alan, 18 yaşından küçük hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, geçirilmiş varisella öyküsü, varicella aşısı, tetikleyici faktörler, klinik bulgular, eşlik eden hastalık, immünsüpresif ilaç kullanımı, enfeksiyonun ortaya çıktığı ay, komplikasyon gelişimi ve tedavi açısından değerlendirildi.

Bulgular: HZ tanısı konulan 24 çocuk hastanın 8’i kız (%33.3), 16’sı erkekti(%66.6). Hastaların ortanca yaşları 13 yıl (2-17yaş) olarak saptandı. On altı (%66.6) hastada torakal dermatom tutulurken, 3 (%12.5) hastada servikal, 2 (%8.3) hastada servikotorakal, 3 (%12.5) hastada lumbal dermatom tutulumları izlendi. Hastalarımızın hiçbirinde disseminasyon gelişmedi. Sekiz hastada bölgesel lenfadenopati saptandı. Hastaların hemen tamamında kaşıntı ve/veya ağrı yakınması mevcuttu. On sekiz (%75) hastada kaşıntı ve ağrı birlikteydi. Hastalığı tetikleyebilecek faktörler olarak 11 hastada emosyonel stres (okul/aile), ateşli hastalık, cerrahi operasyon ve uzun süreli açlık öyküsü vardı. Hastaların hiçbirinde immünsüpresyon yaratacak bir hastalık veya ilaç kullanımı yoktu. En sık şubat ayında (8 hasta, %33.3) olmak üzere her mevsimde HZ olguları görüldü. Hastaların hiçbiri varisella aşısı olmamıştı. Suçiçeği geçirme öyküsü hastaların sadece 8’inde (%33.3) vardı. On beş (%62.5) hastaya sistemik antiviral tedavi verildi. Hastalarda postherpetik nevralji veya majör bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç: HZ sağlıklı çocuklarda da görülebilmektedir. Erişkin hastalara benzer şekilde en sık torakal dermatom etkilenir. Aile veya okul kaynaklı stres, cerrahi operasyon, ateşli hastalık ve oruç tutma gibi uzun süreli açlık sağlıklı çocuklarda HZ’nin gelişimini kolaylaştırabilir. Sağlıklı çocuklarda HZ’ye bağlı postherpetik nevralji veya majör komplikasyon genellikle gelişmez.

Anahtar Kelimeler

Çocukluk dönemi, Herpes zoster, Varisella zoster virüs

Referanslar

-Mendoza N, Madkan V, Sra K, Willison B, Morrison LK, Tyring SK. Human Herpes viruses. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV, editors. Dermatology. 3rd ed. China: Elsevier Saunders, 2012;1321-1343.

-McCrary ML, Severson J, Tyring SK. Varicella zoster virus. J Am Acad Dermatol 1999;41(1):1-14.

-Ramdass P, Mullick S, Farber HF. Viral Skin Diseases. Prim Care 2015;42(4):517-67.

-Johnson RW, Alvarez-Pasquin MJ, Bijl M, Franco E, Gaillat J, Clara JG et al. Herpes zoster epidemiology, management, and disease and economic burden in Europe: a multidisciplinary perspective. Ther Adv Vaccines 2015;3(4):109-20.

-Feder HM, Hoss DM. Herpes zoster in otherwise healthy children. Pediatr Infect Dis J. 2004; 23(5):451-7.

-Kurlan JG, Connelly BL, Lucky AW. Herpes zoster in the first year of life following postnatal exposure to varicella-zoster virus: four case reports and a review of infantile herpes zoster. Arch Dermatol 2004;140(10):1268-72.

-Özuğuz P, Kaçar SD, Polat S, Karaca S, Kundak A. Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. Abant Medical Journal 2014;3:253-6.

- Tepe B, Bucak İH, Almış H. Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. Turk J Dermatol 2016; 10: 65-69.

-Grote V, vonKries R, Rosenfeld E, Belohradsky BH, Liese J. Immunocompetent children account for the majority of complications in childhood herpes zoster. J Infect Dis 2007;196(10):1455-8.

- Goh CL, Khoo L. A retrospective study of the clinical presentation and outcome of herpes zoster in a tertiary dermatology outpatient referral clinic. International Journal of Dermatology 1997;36:667-672.

- Hong MJ, Kim YD, Cheong YK, Park SJ, Choi SW, Hong HJ. Epidemiology of Postherpetic Neuralgia in Korea: An Electronic Population Health Insurance System Based Study. Medicine (Baltimore) 2016;95(14):e3304.

-Hong SM, Yang YS. A case of optic neuritis complicating herpes zoster ophthalmicus in a child. Korean J Ophthalmol. 2010;24(2):126-30.

- Leung AK, Robson WL, Leong AG. Herpes Zoster in Childhood . J Pediatr Health Care 2006;20(5):300-3.

- Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A ve ark. Önceden Sağlıklı Çocuklarda Türkiye Ulusal Bağışıklama Çizelgesinde(Ulusal Aşı Takvimi) Yer Alan ve Almayan Aşılara İlişkin Uygulama Önerileri-2015. J Pediatr Inf 2015; 9: 1-11.

-Weinmann S, Chun C, Schmid DS, Roberts M, Vandermeer M, Riedlinger K et al. Incidence and clinical characteristics of herpes zoster among children in the varicella vaccine era, 2005-2009. J Infect Dis 2013;208(11):1859-68.

- Saçar H, Uyar B, Saçar T. Suçiçeği aşısı sonrası gelişen herpes zoster olgusu. Dermatoz 2014; 5(1):1451o2.

-Topkarcı Z, Erdoğan B, Erkum T, Yılmaz M. Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster İnfeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi 2012;8(4):178-181.

-Dworkin RH, Johnson RW, Breuer J, Gnann JW, Levin MJ, Backonja M, et al. Recommendations for the management of herpes zoster. Clin Infect Dis 2007 Jan 1;44 Suppl 1: S1-26.

-Sampathkumar P, Drage LA, Martin DP. Herpes zoster(shingles) and postherpetic neuralgia. Mayo Clin Proc 2009;84(3):274-80.

- Katakam BK, Kiran G, Kumar U. A Prospective Study of Herpes Zoster in Children. Indian J Dermatol. 2016 Sep-Oct;61(5):534-9.