Kabul Edilmiş Yazılar

İçindekiler

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Yenidoğanda İdrar Yolu Enfeksiyonları PDF
Ezgi Yangın Ergon, Buğra Han Acar, Kıymet Çelik, Rüya Çolak, Senem Alkan Özdemir, Şükran Keskin Gözmen, Özgür Olukman, Erkin Serdaroğlu, Şebnem Çalkavur
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeotomi Açılan Olguların Değerlendirilmesi: Mekanik Ventilatörden Ayrılma ve Dekanülasyon Sonuçlarımız PDF
Adem Dursun, Nazan Ülgen Tekerek, Başak Akyıldız
Servikal Lenfadenopatili Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi PDF
Derya Özyörük, Ümmühan Çay
Kistik Fibrosisli Çocuklarda Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Disfonksiyonu Bu Hastalarda Tahmin Edilenden Daha mı Fazla? PDF (English)
Sakine Işık, Hale Tuhan, Şule Çağlayan Sözmen, Seda Köse, Ceyda Aydoğan, Suna Asilsoy, Nevin Uzuner, Özden Anal, Ece Böber, Özkan Karaman
Kuduz Riskli Temas Sonrası Başvuran Çocuk Olguların ve Profilaksi Uygulamalarımızın Geriye Dönük Değerlendirilmesi PDF
Bilge Aldemir Kocabaş
Çocukların Özel Araçlarda Sigara Dumanından Pasif Etkilenim Durumlarının İncelenmesi PDF
Duygu Akçay, Hilal Özcebe
Sosyodemografik Özellikler ve Beslenme Örüntüsünün İshalli Hastalıklara Etkisi: Olgu-Kontrol Çalışması PDF
Tolga İnce, Sıddıka Songül Yalçın, Fehminaz Temel, Eda Köksal, Kadriye Yurdakök
Balık Yağı İçeren veya Zeytinyağından Zengin Parenteral Lipid Emülsiyonu Alan Prematüre Yenidoğanların Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi PDF
Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, İlter Arifoğlu, Sara Erol, Nihal Demirel, Ahmet Yağmur Baş
Umbilikal Venöz Kateter Pozisyonunun Değerlendirilmesinde Direkt Grafi ile Ultrasonografinin Karşılaştırılması PDF
Betül Emine Derinkuyu, Ayşegül Zenciroğlu
Rektal Midazolam Sedasyonunun Çocuklarda Sistometrik Parametrelere Etkisi PDF (English)
Sengül Özmert, Feyza Sever, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Kısa Bağırsak Sendromunda Karaciğerde Ultrastrüktürel Değişiklikler ve Cd14 Ekspresyonu PDF (English)
Gülnur Göllü, Mine Şenyücel, Nalan Akyürek, İpek Gönül, Aykut Özkul, Haluk Gökçora, Aydın Yağmurlu
Okul Çağı Öncesi Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi PDF
Bülent Katı, Eyyüp Sabri Pelit, Mustafa Erman Dörterler, Eser Ördek, Yiğit Akın, Halil Çiftçi, Ercan Yeni
Pediyatrik Toraks Patolojilerinde Minimal İnvaziv Cerrahi PDF (English)
Ufuk Ateş, Ergun Ergün, Gülnur Göllü, Kutay Bahadır, Aydın Yağmurlu
Obez Adölesanların Sağlıklı Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi (Heı-2010): Üçüncü Basamak Hastane Deneyimi PDF
Nevra Koç, Hülya Yardımcı
Van İlinde Astım ve/veya Allerjik Rinitli Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları PDF
Sakine Işık, İhsan Gül, Mecnun Çetin
Ülkemizde Çocuklarda İki Farklı Zaman Diliminde İzlenen Akut Bakteriyel Menenjitlerin Değerlendirilmesi PDF
Aysun Kara Uzun, Aysel Yöney, Benal Kunak, Saliha Kanık Yüksek, Hasan Tezer
Seyrek Dışkılayan Bebeklere Nadiren Tedavi Gerekir PDF (English)
Nazile Ertürk
Akut Böbrek Hasarı: Sınıflandırılması ve Prognoz PDF
Zeynep Savaş Şen, Nilgün Çakar
Kistik Fibrozisli Çocukların Annelerinde Psikiyatrik Belirti, Ebeveynlik Tutumları ve Baş Etme Becerileri PDF
Gülser Dinç, Uğur Özçelik, Esra Çöp, Ebru Yalçın, Tuna Çak, Deniz Doğru Ersöz, Zeynep Göker, Nural Kiper, Fatih Ünal
Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Sezer Acar, Ahu Paketçi, Yıldız Gören, Gönül Çatlı, Ahmet Anık, Hale Tuhan, Korcan Demir, Ece Böber, Ayhan Abacı
Uzamış Sarılıklı Bebeklerin Etiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi PDF
Betül Siyah Bilgin, Deniz Gönülal, Sevim Ünal
Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Transkutanöz ve İntraarteriyel Kan Gazı Monitörizasyonun Karşılaştırılması PDF
Muhammet Akyüz, Onur Işık, Engin Karakuş, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
Çocukluk Çağındaki Kronik Ürtikerli Olguların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi PDF
Tuğba Arıkoğlu, Ayşe Aydoğdu, Sehra Birgül Batmaz, Özlem Tezol, Semanur Kuyucu
Yenidoğanda Uzun Kemik Kırıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi PDF
Dilek Ulubaş Işık, Sezin Ünal, Nihal Demirel, İlter Arifoğlu, Saynur Yılmaz, Özlem Moraloğlu Tekin, Ahmet Yağmur Baş
Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli PDF
Pamir Işık, Namık Yaşar Özbek
Kawasaki Hastalığı: Olgularımızın Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri PDF
Sibel Bozabalı
Çocuklarda Akut Demir Zehirlenmesi: Devam Eden Önemli Bir Pediatrik Acil PDF (English)
Esma Altınel Açoğlu, Meltem Akçaboy, Melahat Melek Oğuz, Pelin Zorlu, Eyüp Sarı, Saliha Şenel
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastalarda 25- Hidroksi Vitamin D Düzeyi ve Metabolik Kontrol Arasındaki İlişki PDF
Yılmaz Kör
Türkiye’de 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Yaralanmalara İlişkin Bir Değerlendirme PDF
Hatice Dönmez, Cüneyt Çalışkan, Orhan Koray Arberk, Hande Ünlü, Burcu Küçük Biçer, Hilal Özcebe
Çocuklarda Mesane Taşları: Farklı Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi PDF (English)
Doğuş Güney, Tuğrul Hüseyin Tiryaki
Göğüs Ağrısı ile Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Olguların Epidemiyolojik, Etiyolojik ve Klinik Özellikleri PDF
Sibel Tiryaki, Ulviye Kırlı
Pelvik Kırık ile Posterior Üretrada Ayrılma Defekti Olan Çocuklarda Tübülerize Bukkal Mukoza Greft Üretroplastisi PDF (English)
Doğuş Güney, H.Tuğrul Tiryaki
Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları PDF
Ayşe Akbaş, Fadime Kılınç, Halil İbrahim Yakut
Çocuklarda Burunda Yabancı Cisimler: 132 Olgunun Değerlendirilmesi PDF
Orhan Tunç
Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları PDF
Adalet Elçin Yıldız, Altan Güneş, Doğuş Güney, Can İhsan Öztorun, Nazlı Gülsüm Akyel, Emrah Şenel
Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları PDF
Hamdiye Arda Sürücü, Gülbeyaz Baran Durmaz, Emine Avcu
Derin Sedasyon Altında Dental Tedavi Uygulanan Çocuklarda Anestezik Yaklaşımın Değerlendirilmesi PDF
Sengül Özmert, Fatma Kavak Akelma, Zeynep Candan Ökten
Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği PDF
Betül Siyah Bilgin, Demet Can, Suna Asilsoy, Saniye Girit Kanmış, İnci Karasoy
Çocuk Romatoloji Polikliniğine Anti-Nükleer Antikor (ANA) Pozitifliği ile Yönlendirilen Hastaların Özellikleri PDF
Ezgi Deniz Batu, Hafize Emine Sönmez, Yelda Bilginer
Neonatal Diyabetes Mellitus Tanısıyla Takip Edilen Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi PDF
Ali Güngör, Cüneyt Karagöl, Deniz Gönülal, Eda Mengen, Betül Siyah Bilgin, Sevim Ünal, Halil İbrahim Yakut
Çocuklarda Akciğer Görüntülemesine Yeni Bir Yaklaşım: Manyetik Rezonans Görüntüleme PDF
Adalet Elçin Yıldız, Altan Güneş
Birincil Hepatit B Aşı Yanıtsız Çocuklarda Hatırlatma Doz Aşı Yanıtları ve Aşı Yanıtında Hassas Gruplar PDF (English)
Aysun Kara Uzun, Bahar Çuhacı Çakır, Aslınur Özkaya Parlakay, Zeynep Paksoy
Bir Çocuk Psikiyatrisi Ünitesine Başvuran Olgularda Otizm Spektrum Bozukluğu: Demografik ve Klinik Bulgular PDF
Çağatay Uğur, Zeynep Göker
Yenidoğan Döneminde Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) Uygulanan Bebeklerin Gelişimsel Değerlendirilmesi: Tek Merkezden İlk Sonuçlar PDF
E. Bahar Bingöler Pekcici, Emel Okulu, Ezgi Özalp Akın, Funda Akpınar, Ömer Erdeve, Saadet Arsan, F. Begüm Atasay
Yeme Sorunu Tanısı Alan Çocukların Ailelerinin Damgalanmışlık (Stigma) Algısı PDF
Emine Bahar Bingöler Pekcici, Ezgi Özalp Akın, Funda Akpınar
Çocuklarda Pitriyazis Rosea PDF
Fadime Kılınç, Ayşe Akbaş
Neonatal Yoksunluk Sendromu (NYS) Sıklığı ve NYS’de Sistemik İnflamatuvar Yanıtın Değerlendirilmesi PDF
Şule Özel, Cüneyt Tayman, Yaprak Engin Üstün, Sabriye Korkut, Ayçag Yorgancı, Hülya Parpucu, Dudu Burhan, Elif Güler Kazancı
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi PDF
Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman, Halil İbrahim Yakut, Ebru Yarcı
Hipospadias ve İnmemiş Testis Birlikteliğinde Ek Anomali Sıklığının Değerlendirilmesi PDF (English)
Ufuk Ateş, Gülnur Göllü, Nil Yaşam Taştekin, Anar Qurbanov, Günay Ekberli, Meltem Bingöl Koloğlu, Emin Aydın Yağmurlu, Tanju Aktuğ, Hüseyin Dindar, Ahmet Murat Çakmak
Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi PDF
Ali Güngör, Bahar Çuhacı Çakır, Hatun Yalçın, Hasan Tahsin Çakır, Aysun Karauzun
Psödotümör Serebri; Tek Merkez Deneyimi PDF
Yasemin Özkale, İlknur Erol, Müge Çoban Karataş, Murat Özkale, Semra Saygı, Özlem Alkan, Rana Altan Yaycıoğlu
Kronik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Beslenme Alışkanlıklarının ve Diyet Yönetiminin Değerlendirilmesi PDF (English)
Nevra Koç, Hülya Yardımcı, Nazlı Nur Aslan, Umut Selda Bayrakçı

OLGU SUNUMLARI

Semptomdan Tanıya Organofosfat İntoksikasyonu PDF
Emine Akkuzu, Gökhan Kalkan, Selen Karagözlü, Şule Demir, Merve Yavuz
Sporcu Adölesanda Allerjik Kontakt Dermatit: Mercaptobenzothiazole ve Mercapto Mix PDF
Zeynep Şengül Emeksiz, İlknur Bostancı, Kadir Öztürk
Tekrarlayan Lenfadenit Ayırıcı Tanısında Brankial Kleft Kisti PDF
Elif Kılıç Könte, Saliha Kanık Yüksek, Aslınur Özkaya Parlakay, Belgin Gülhan, Adalet Elçin Yıldız, Ayşe Selcen Erdoğan
Uyurgezerliğin Eşlik Ettiği Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusunda Fluoksetin Tedavisi ile Düzelen Uyurgezerlik PDF
Serkan Karadeniz, Sema Kandil
Epstein-Barr Virüs Enfeksiyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Miyoperikarditli Bir Olgu Sunumu PDF
Özlem Gül, Dolunay Gürses, Sümeyye Sumru Tunç
Nadir Görülen Bir Dermatoz: Terra Firma-Forme Dermatozu PDF
Cüneyt Karagöl, Mustafa Özdemir, Ali Güngör, Neriman Şahiner, Ayşe Metin
Konjenital Cmv Enfeksiyonun Prematürelerde Nadir Görülen Santral Sinir Sistemi Bulgusu: Nöronal Migrasyon Anomalisi PDF
Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, Gökhan Güral, İlter Arifoğlu, Çağatay Özcan, Ahmet Yagmur Bas, Nihal Demirel
Erken Dönemde Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan Denys Drash Sendromu PDF
Tülin Güngör, Mehmet Bülbül, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Fatma Yazılıtaş, Fatih Özaltın, Fehime Kara Eroğlu
Subkütanöz İnterferon Beta 1a İlişkili Cilt Ülserasyonu PDF (English)
Gökçen Öz Tunçer, Pelin Albayrak, Muhammed Gültekin Kutluk, Özben Akıncı Göktaş, Serap Teber
Kaju ile Gelişen Anafilaktik Reaksiyon PDF
Ayşegül Ertuğrul, Süleyman Ekrem Albayrak, İlknur Bostancı
Nazofaringeal Sülük PDF
Orhan Tunç, Nihal Güngör Tunç
Çocukta Valentino Sendromu: Akut Apandisiti Taklit Eden Perfore Peptic Ülser PDF (English)
Zeliha Akış Yıldız, Hayriye Nihan Ayyıldız
Rehabilitasyon Niemann Pick Hastalığı Tip C Tanılı Hastalarda Tedavinin Önemli Bir Ayağıdır: Olgu Sunumu PDF (English)
Dilek Baday Keskin, Tülay Tiftik, Meltem Dalyan, Ayşe Sevim Kalın
Frajil X Sendromu: Konuşma Gecikmesi Olan Hastalarda Göz Önüne Alınması Gereken Genetik Bir Bozukluk PDF (English)
Tuba Çelen Yoldaş, Gülen Eda Utine, Elif Nursel Özmert, Koray Boduroğlu
Çocuk Acil Polikliniğinde Adölesan Olguda Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Spontan Pnömomediastinum PDF
Damla Hanalioğlu, Funda Kurt, Doğuş Güney, Serhat Emeksiz, Kıvanç Terzi, Halil Örtlek, Tülin Köksal

DERLEME

Çocuklarda Vertigo; Ayırıcı Tanı PDF
Fatih Alper Akcan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.