Kabul Edilmiş Yazılar

İçindekiler

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Türkiye’de Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi’nde Pediatric Index of Mortality 2 (PIM2) ve Pediatric Risk of Mortality (PRISM) Skorlarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi PDF
Yeşim Oymak, Benan Bayrakçı
İstismara Uğradığını Belirten Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri PDF
Çağatay Özcan, Rukiye Ünsal Saç, Medine Ayşin Taşar
Gram Negatif İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkenlerinin Antibiyotik Dirençleri PDF
Ayça Kömürlüoğlu, Kübra Aykaç, Yasemin Özsürekçi, Sevgen Tanır Başaranoğlu, Asiye Bıçakçıgil, Ümran Liste, Belgin Altun, Banu Sancak, Ali Bülent Cengiz, Ateş Kara, Mehmet Ceyhan
Kritik Hasta Çocukta Protein Enerji Malnütrisyonunun Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi PDF
Başak Nur Akyıldız, Zehra Vatansever
Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Yatırılan Yenidoğanların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri PDF
Emel Okulu, Hasan Akduman, Gaffari Tunç, Ergin Çiftçi, Erdal İnce, Ömer Erdeve, Saadet Arsan, Begüm Atasay
Çocuklarda Raynaud Fenomeni ve Birincil ve İkincil Raynaud Hastalarının Karşılaştırılması PDF
Ezgi Deniz Batu, Hafize Emine Sönmez, Yelda Bilginer
Skrotal Hiperpigmentasyonu Olan Yenidoğan Bebeklerin Değerlendirilmesi PDF
Selen Güler Selen, Derya Buluş, Fatih Mehmet Kışlal
Pyeloplasti Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Düzelme Olur mu? Düşük Renal Fonksiyonlu 13 Olgunun Değerlendirilmesi PDF (English)
Günay Ekberli, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Yenidoğanda İdrar Yolu Enfeksiyonları PDF
Ezgi Yangın Ergon, Buğra Han Acar, Kıymet Çelik, Rüya Çolak, Senem Alkan Özdemir, Şükran Keskin Gözmen, Özgür Olukman, Erkin Serdaroğlu, Şebnem Çalkavur
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeotomi Açılan Olguların Değerlendirilmesi: Mekanik Ventilatörden Ayrılma ve Dekanülasyon Sonuçlarımız PDF
Adem Dursun, Nazan Ülgen Tekerek, Başak Akyıldız
Servikal Lenfadenopatili Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi PDF
Derya Özyörük, Ümmühan Çay
Kistik Fibrosisli Çocuklarda Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Disfonksiyonu Bu Hastalarda Tahmin Edilenden Daha mı Fazla? PDF (English)
Sakine Işık, Hale Tuhan, Şule Çağlayan Sözmen, Seda Köse, Ceyda Aydoğan, Suna Asilsoy, Nevin Uzuner, Özden Anal, Ece Böber, Özkan Karaman
Kuduz Riskli Temas Sonrası Başvuran Çocuk Olguların ve Profilaksi Uygulamalarımızın Geriye Dönük Değerlendirilmesi PDF
Bilge Aldemir Kocabaş
Çocukların Özel Araçlarda Sigara Dumanından Pasif Etkilenim Durumlarının İncelenmesi PDF
Duygu Akçay, Hilal Özcebe
Sosyodemografik Özellikler ve Beslenme Örüntüsünün İshalli Hastalıklara Etkisi: Olgu-Kontrol Çalışması PDF
Tolga İnce, Sıddıka Songül Yalçın, Fehminaz Temel, Eda Köksal, Kadriye Yurdakök
Balık Yağı İçeren veya Zeytinyağından Zengin Parenteral Lipid Emülsiyonu Alan Prematüre Yenidoğanların Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi PDF
Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, İlter Arifoğlu, Sara Erol, Nihal Demirel, Ahmet Yağmur Baş
Umbilikal Venöz Kateter Pozisyonunun Değerlendirilmesinde Direkt Grafi ile Ultrasonografinin Karşılaştırılması PDF
Betül Emine Derinkuyu, Ayşegül Zenciroğlu
Rektal Midazolam Sedasyonunun Çocuklarda Sistometrik Parametrelere Etkisi PDF (English)
Sengül Özmert, Feyza Sever, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Kısa Bağırsak Sendromunda Karaciğerde Ultrastrüktürel Değişiklikler ve Cd14 Ekspresyonu PDF (English)
Gülnur Göllü, Mine Şenyücel, Nalan Akyürek, İpek Gönül, Aykut Özkul, Haluk Gökçora, Aydın Yağmurlu
Okul Çağı Öncesi Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi PDF
Bülent Katı, Eyyüp Sabri Pelit, Mustafa Erman Dörterler, Eser Ördek, Yiğit Akın, Halil Çiftçi, Ercan Yeni
Pediyatrik Toraks Patolojilerinde Minimal İnvaziv Cerrahi PDF (English)
Ufuk Ateş, Ergun Ergün, Gülnur Göllü, Kutay Bahadır, Aydın Yağmurlu
Obez Adölesanların Sağlıklı Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi (Heı-2010): Üçüncü Basamak Hastane Deneyimi PDF
Nevra Koç, Hülya Yardımcı
Van İlinde Astım ve/veya Allerjik Rinitli Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları PDF
Sakine Işık, İhsan Gül, Mecnun Çetin
Ülkemizde Çocuklarda İki Farklı Zaman Diliminde İzlenen Akut Bakteriyel Menenjitlerin Değerlendirilmesi PDF
Aysun Kara Uzun, Aysel Yöney, Benal Kunak, Saliha Kanık Yüksek, Hasan Tezer
Seyrek Dışkılayan Bebeklere Nadiren Tedavi Gerekir PDF (English)
Nazile Ertürk
Akut Böbrek Hasarı: Sınıflandırılması ve Prognoz PDF
Zeynep Savaş Şen, Nilgün Çakar
Kistik Fibrozisli Çocukların Annelerinde Psikiyatrik Belirti, Ebeveynlik Tutumları ve Baş Etme Becerileri PDF
Gülser Dinç, Uğur Özçelik, Esra Çöp, Ebru Yalçın, Tuna Çak, Deniz Doğru Ersöz, Zeynep Göker, Nural Kiper, Fatih Ünal
Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Sezer Acar, Ahu Paketçi, Yıldız Gören, Gönül Çatlı, Ahmet Anık, Hale Tuhan, Korcan Demir, Ece Böber, Ayhan Abacı
Uzamış Sarılıklı Bebeklerin Etiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi PDF
Betül Siyah Bilgin, Deniz Gönülal, Sevim Ünal
Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Transkutanöz ve İntraarteriyel Kan Gazı Monitörizasyonun Karşılaştırılması PDF
Muhammet Akyüz, Onur Işık, Engin Karakuş, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
Çocukluk Çağındaki Kronik Ürtikerli Olguların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi PDF
Tuğba Arıkoğlu, Ayşe Aydoğdu, Sehra Birgül Batmaz, Özlem Tezol, Semanur Kuyucu
Yenidoğanda Uzun Kemik Kırıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi PDF
Dilek Ulubaş Işık, Sezin Ünal, Nihal Demirel, İlter Arifoğlu, Saynur Yılmaz, Özlem Moraloğlu Tekin, Ahmet Yağmur Baş
Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli PDF
Pamir Işık, Namık Yaşar Özbek
Kawasaki Hastalığı: Olgularımızın Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri PDF
Sibel Bozabalı
Çocuklarda Akut Demir Zehirlenmesi: Devam Eden Önemli Bir Pediatrik Acil PDF (English)
Esma Altınel Açoğlu, Meltem Akçaboy, Melahat Melek Oğuz, Pelin Zorlu, Eyüp Sarı, Saliha Şenel
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastalarda 25- Hidroksi Vitamin D Düzeyi ve Metabolik Kontrol Arasındaki İlişki PDF
Yılmaz Kör
Türkiye’de 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Yaralanmalara İlişkin Bir Değerlendirme PDF
Hatice Dönmez, Cüneyt Çalışkan, Orhan Koray Arberk, Hande Ünlü, Burcu Küçük Biçer, Hilal Özcebe
Çocuklarda Mesane Taşları: Farklı Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi PDF (English)
Doğuş Güney, Tuğrul Hüseyin Tiryaki
Göğüs Ağrısı ile Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Olguların Epidemiyolojik, Etiyolojik ve Klinik Özellikleri PDF
Sibel Tiryaki, Ulviye Kırlı
Pelvik Kırık ile Posterior Üretrada Ayrılma Defekti Olan Çocuklarda Tübülerize Bukkal Mukoza Greft Üretroplastisi PDF (English)
Doğuş Güney, H.Tuğrul Tiryaki
Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları PDF
Ayşe Akbaş, Fadime Kılınç, Halil İbrahim Yakut

OLGU SUNUMLARI

Enfektif Endokarditin Nadir Bir Komplikasyonu PDF (English)
İrfan Oğuz Şahin, Ahmet Şaşmazel, Hazım Alper Gürsu, Özgür Ceylan, Mehmet Biçer, Ali Kaya, Fatih Duran
Aortada Güçlü Retrograd Akım ile Tanı Konulan Galen Ven Anevrizması Olgusu PDF
Dilek Ulubaş Işık, Sezin Ünal, Osman Yılmaz, İstemi Han Çelik, Ahmet Yağmur Baş, Nihal Demirel
Perikarda Yapışık Mediastinal Teratomun Cerrahi Olarak Çıkartılması PDF (English)
Nil Yaşam Taştekin, Ergun Ergün, Ufuk Ateş, Gülnur Göllü, Hüseyin Dindar
Semptomdan Tanıya Organofosfat İntoksikasyonu PDF
Emine Akkuzu, Gökhan Kalkan, Selen Karagözlü, Şule Demir, Merve Yavuz
Tanı Alamamış Anal Atrezili Yedi Aylık Bebek PDF
Turan Yıldız, Aysel Yucak, Zekeriya İlçe
Metimazole Bağlı Vaskülit Gelişen Hashitoksikozisli Adölesan Hasta PDF
Derya Buluş, Elif Yağlı, Bahar Büyükkaragöz
Bulbar Semptomlar ile Başvuran Myastenia Gravis Olgusu PDF
Arzu Yılmaz, Zahide Yalaki, Zeynep Şen, Bülent Alioğlu
Sporcu Adölesanda Allerjik Kontakt Dermatit: Mercaptobenzothiazole ve Mercapto Mix PDF
Zeynep Şengül Emeksiz, İlknur Bostancı, Kadir Öztürk
Tekrarlayan Lenfadenit Ayırıcı Tanısında Brankial Kleft Kisti PDF
Elif Kılıç Könte, Saliha Kanık Yüksek, Aslınur Özkaya Parlakay, Belgin Gülhan, Adalet Elçin Yıldız, Ayşe Selcen Erdoğan
Uyurgezerliğin Eşlik Ettiği Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusunda Fluoksetin Tedavisi ile Düzelen Uyurgezerlik PDF
Serkan Karadeniz, Sema Kandil
Epstein-Barr Virüs Enfeksiyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Miyoperikarditli Bir Olgu Sunumu PDF
Özlem Gül, Dolunay Gürses, Sümeyye Sumru Tunç
Nadir Görülen Bir Dermatoz: Terra Firma-Forme Dermatozu PDF
Cüneyt Karagöl, Mustafa Özdemir, Ali Güngör, Neriman Şahiner, Ayşe Metin
Konjenital Cmv Enfeksiyonun Prematürelerde Nadir Görülen Santral Sinir Sistemi Bulgusu: Nöronal Migrasyon Anomalisi PDF
Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, Gökhan Güral, İlter Arifoğlu, Çağatay Özcan, Ahmet Yagmur Bas, Nihal Demirel
Erken Dönemde Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan Denys Drash Sendromu PDF
Tülin Güngör, Mehmet Bülbül, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Fatma Yazılıtaş, Fatih Özaltın, Fehime Kara Eroğlu
Subkütanöz İnterferon Beta 1a İlişkili Cilt Ülserasyonu PDF (English)
Gökçen Öz Tunçer, Pelin Albayrak, Muhammed Gültekin Kutluk, Özben Akıncı Göktaş, Serap Teber
Kaju ile Gelişen Anafilaktik Reaksiyon PDF
Ayşegül Ertuğrul, Süleyman Ekrem Albayrak, İlknur Bostancı

DERLEME

Turner Sendromunun Nörogelişimsel ve Psikososyal Sorunlarında Olgu Yönetim Rehberi PDF
Sıddıka Songül Yalçın, Tuba Çelen Yoldaş, G Eda Ütine


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.