Kabul Edilmiş Yazılar

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Kronik Ürtiker ve Etiyolojisi PDF
Dilek Azkur

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Kistik Fibrozisli Çocukların Annelerinde Psikiyatrik Belirti, Ebeveynlik Tutumları ve Baş Etme Becerileri PDF
Gülser Dinç, Uğur Özçelik, Esra Çöp, Ebru Yalçın, Tuna Çak, Deniz Doğru Ersöz, Zeynep Göker, Nural Kiper, Fatih Ünal
Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Transkutanöz ve İntraarteriyel Kan Gazı Monitörizasyonun Karşılaştırılması PDF
Muhammet Akyüz, Onur Işık, Engin Karakuş, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
Çocukluk Çağındaki Kronik Ürtikerli Olguların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi PDF
Tuğba Arıkoğlu, Ayşe Aydoğdu, Sehra Birgül Batmaz, Özlem Tezol, Semanur Kuyucu
Yenidoğanda Uzun Kemik Kırıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi PDF
Dilek Ulubaş Işık, Sezin Ünal, Nihal Demirel, İlter Arifoğlu, Saynur Yılmaz, Özlem Moraloğlu Tekin, Ahmet Yağmur Baş
Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli PDF
Pamir Işık, Namık Yaşar Özbek
Kawasaki Hastalığı: Olgularımızın Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri PDF
Sibel Bozabalı
Çocuklarda Akut Demir Zehirlenmesi: Devam Eden Önemli Bir Pediatrik Acil PDF (English)
Esma Altınel Açoğlu, Meltem Akçaboy, Melahat Melek Oğuz, Pelin Zorlu, Eyüp Sarı, Saliha Şenel
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastalarda 25- Hidroksi Vitamin D Düzeyi ve Metabolik Kontrol Arasındaki İlişki PDF
Yılmaz Kör
Türkiye’de 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Yaralanmalara İlişkin Bir Değerlendirme PDF
Hatice Dönmez, Cüneyt Çalışkan, Orhan Koray Arberk, Hande Ünlü, Burcu Küçük Biçer, Hilal Özcebe
Çocuklarda Mesane Taşları: Farklı Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi PDF (English)
Doğuş Güney, Tuğrul Hüseyin Tiryaki
Pelvik Kırık ile Posterior Üretrada Ayrılma Defekti Olan Çocuklarda Tübülerize Bukkal Mukoza Greft Üretroplastisi PDF (English)
Doğuş Güney, H.Tuğrul Tiryaki
Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları PDF
Ayşe Akbaş, Fadime Kılınç, Halil İbrahim Yakut
Çocuklarda Burunda Yabancı Cisimler: 132 Olgunun Değerlendirilmesi PDF
Orhan Tunç
Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları PDF
Adalet Elçin Yıldız, Altan Güneş, Doğuş Güney, Can İhsan Öztorun, Nazlı Gülsüm Akyel, Emrah Şenel
Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları PDF
Hamdiye Arda Sürücü, Gülbeyaz Baran Durmaz, Emine Avcu
Derin Sedasyon Altında Dental Tedavi Uygulanan Çocuklarda Anestezik Yaklaşımın Değerlendirilmesi PDF
Sengül Özmert, Fatma Kavak Akelma, Zeynep Candan Ökten
Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği PDF
Betül Siyah Bilgin, Demet Can, Suna Asilsoy, Saniye Girit Kanmış, İnci Karasoy
Çocuk Romatoloji Polikliniğine Anti-Nükleer Antikor (ANA) Pozitifliği ile Yönlendirilen Hastaların Özellikleri PDF
Ezgi Deniz Batu, Hafize Emine Sönmez, Yelda Bilginer
Neonatal Diyabetes Mellitus Tanısıyla Takip Edilen Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi PDF
Ali Güngör, Cüneyt Karagöl, Deniz Gönülal, Eda Mengen, Betül Siyah Bilgin, Sevim Ünal, Halil İbrahim Yakut
Çocuklarda Akciğer Görüntülemesine Yeni Bir Yaklaşım: Manyetik Rezonans Görüntüleme PDF
Adalet Elçin Yıldız, Altan Güneş
Birincil Hepatit B Aşı Yanıtsız Çocuklarda Hatırlatma Doz Aşı Yanıtları ve Aşı Yanıtında Hassas Gruplar PDF (English)
Aysun Kara Uzun, Bahar Çuhacı Çakır, Aslınur Özkaya Parlakay, Zeynep Paksoy
Bir Çocuk Psikiyatrisi Ünitesine Başvuran Olgularda Otizm Spektrum Bozukluğu: Demografik ve Klinik Bulgular PDF
Çağatay Uğur, Zeynep Göker
Yenidoğan Döneminde Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) Uygulanan Bebeklerin Gelişimsel Değerlendirilmesi: Tek Merkezden İlk Sonuçlar PDF
E. Bahar Bingöler Pekcici, Emel Okulu, Ezgi Özalp Akın, Funda Akpınar, Ömer Erdeve, Saadet Arsan, F. Begüm Atasay
Yeme Sorunu Tanısı Alan Çocukların Ailelerinin Damgalanmışlık (Stigma) Algısı PDF
Emine Bahar Bingöler Pekcici, Ezgi Özalp Akın, Funda Akpınar
Çocuklarda Pitriyazis Rosea PDF
Fadime Kılınç, Ayşe Akbaş
Neonatal Yoksunluk Sendromu (NYS) Sıklığı ve NYS’de Sistemik İnflamatuvar Yanıtın Değerlendirilmesi PDF
Şule Özel, Cüneyt Tayman, Yaprak Engin Üstün, Sabriye Korkut, Ayçag Yorgancı, Hülya Parpucu, Dudu Burhan, Elif Güler Kazancı
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi PDF
Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman, Halil İbrahim Yakut, Erbu Yarcı
Hipospadias ve İnmemiş Testis Birlikteliğinde Ek Anomali Sıklığının Değerlendirilmesi PDF (English)
Ufuk Ateş, Gülnur Göllü, Nil Yaşam Taştekin, Anar Qurbanov, Günay Ekberli, Meltem Bingöl Koloğlu, Emin Aydın Yağmurlu, Tanju Aktuğ, Hüseyin Dindar, Ahmet Murat Çakmak
Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi PDF
Ali Güngör, Bahar Çuhacı Çakır, Hatun Yalçın, Hasan Tahsin Çakır, Aysun Karauzun
Psödotümör Serebri; Tek Merkez Deneyimi PDF
Yasemin Özkale, İlknur Erol, Müge Çoban Karataş, Murat Özkale, Semra Saygı, Özlem Alkan, Rana Altan Yaycıoğlu
Kronik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Beslenme Alışkanlıklarının ve Diyet Yönetiminin Değerlendirilmesi PDF (English)
Nevra Koç, Hülya Yardımcı, Nazlı Nur Aslan, Umut Selda Bayrakçı
Düşük Kompleman Düzeyi Olan Henoch Schönlein Purpuralı Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi PDF
Özge Başaran, Nermin Uncu, Banu Çelikel Acar
Çocukluk Çağı Böbrek Taşı Hastalığında Mini Perkütan Nefrolitotomi Tek Merkez Deneyimlerimizin Değerlendirilmesi PDF
Burak Özçift, Halil Tosun, Hasan Deliağa, Bilge Karabulut, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Hipertansif Obez Çocuklarda Spot İdrarda Sodyum/Potasyum Oranının Değerlendirilmesi PDF (English)
Emel Isıyel, Ayşegül Taş, Kezban Öztürk, Elif Çomak
Okul Çağındaki Çocuklarda Demir, Çinko ve A Vitamini Eksikliği Prevalansının Değerlendirilmesi PDF
Coşkun Ekemen, Zuhal Örnek, Mehmet Karacı, Ayşegül Ekemen
Fankoni Aplastik Anemili Çocuklarda Genitoüriner Sistem Anomalileri PDF
Bahriye Atmış, Damla Altıntaş, Aysun Karabay Bayazıt, Göksel Leblebisatan, Hatice İlgen Şaşmaz, Engin Melek, Yurdanur Kılınç, Ali Anarat
Optik Gliom’da İmatinib Mesilat İlişkili Tedavi Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi PDF
Hikmet Gülşah Tanyıldız, Nurdan Taçyıldız, Handan Dinçaslan, Emel Ünal, Serap Teber, Ömer Bektaş, Kaan Gündüz, Gülsan Yavuz
Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizdeki Terapötik Plazma Değişimi Deneyimlerimiz PDF
Serhat Emeksiz, İkbal Ok Bozkaya, Melike Arslan, Ganime Ayar, Yasemin Men Atmaca, Namık Yaşar Özbek, Abdurrahman Kara
Toplum Kökenli Çocukluk Çağı Pnömoni Olgularımızda Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydia pneumoniae’nın Seropozitiflik Oranları PDF
Eda Mengen, Mehmet Turgut
Üriner Sistem Enfeksiyonu Geçiren 1-24 Ay Arası Çocuklarda Renal Hasarın Zamanla Değişiminin Değerlendirilmesi PDF
Evrim Kargın Çakıcı, Gökçe Gür Can, Fehime Kara Eroğlu, Fatma Yazılıtaş, Tülin Güngör, Evra Çelikkaya, Nedim C. M. Gülaldi, Nazlı Altun Yoloğlu, Mehmet Bülbül
İlaç Alımı ile Özkıyım Girişiminde Bulunan Ergen Yaş Grubunun Değerlendirilmesi PDF
Alkım Öden Akman, Metin Yiğit, Tülin Köksal, Funda Kurt, H. İbrahim Yakut, Emine Dibek Mısırlıoğlu
Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği (BSATÖ): Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Habibe Dilsiz, İhsan Dağ
Çocuk Acil Servisinde İzlenen Sığınmacı Hastaların Demografik Özellikleri ve Tedavi Maliyetleri PDF
Funda Kurt, Necati Emrecan Türk, Mustafa Özdemir, Cüneyt Gürsoy, Halil İbrahim Yakut, Emine Dibek Mısırlıoğlu
Beta Talasemi Taşıyıcılığı Olan Çocuklarda Alerjik Hastalık Sıklığının Araştırılması PDF
Ulviye Kırlı, Sibel Tiryaki, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş
2012-2017 Yılları Arasında Üniversite Hastanemizde Suçiçeği Nedeni ile Yatış Gerektiren Çocuk Olguların Değerlendirilmesi PDF
Zeliha Haytoğlu, Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Emine Kocabaş
Üç-Altı Yaş Arası Çocuklarda Astım Fenotipleri ile Bronşiyal Hiperreaktivite İlişkisi PDF
Aysel Ünlüsoy Aksu, İpek Türktaş, Arzu Bakırtaş, Mehmet Sadık Demirsoy
Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi PDF
Çağrı Şenocak, Rıdvan Özbek, Erman Damar, Mehmet Çiftçi, Mustafa Yordam, Fahri Erkan Sadioğlu, Ömer Faruk Bozkurt, Ali Ünsal
Epilepsili Çocuklarda Antiepileptik İlaçların Tam Kan Sayımı Üzerine Etkileri PDF
Sevim Şahin, Tülay Kamaşak, Elif Acar Arslan, Betül Diler Durgut, Ali Cansu
Çocuk Yoğun Bakımda Takip Edilen Göçmen Hastaların Bir Yıllık Geriye Dönük Analizi PDF
Sema Ateş, Serhat Emeksiz, Yasemin Men Atmaca, Ganime Ayar
AB0 Uygunsuzluğuna Bağlı Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda Fototerapi Gereksinimi Öngörülebilir mi? PDF
Nilgün Altuntaş, Sibel Akpınar Tekgündüz, Burcu Özkan Kırgın, Özlem Ceylan Doğan, Fatih Mehmet Kışlal
Çocuklarda Subklinik D Vitamini Eksikliğinin Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Gelişimine Etkisi PDF
Esma Altınel Açoğlu, Pelin Zorlu, Melahat Melek Oğuz, Can Demir Karacan
Obez Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin İnsülin Direnci ve Hepatosteatoz ile İlişkisi PDF
Eda Mengen, Pınar Kocaay
Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi PDF
Murat Cansever, Alper Özcan, Türkan Patıroğlu

OLGU SUNUMLARI

Subkütanöz İnterferon Beta 1a İlişkili Cilt Ülserasyonu PDF (English)
Gökçen Öz Tunçer, Pelin Albayrak, Muhammed Gültekin Kutluk, Özben Akıncı Göktaş, Serap Teber
Kaju ile Gelişen Anafilaktik Reaksiyon PDF
Ayşegül Ertuğrul, Süleyman Ekrem Albayrak, İlknur Bostancı
Nazofaringeal Sülük PDF
Orhan Tunç, Nihal Güngör Tunç
Çocukta Valentino Sendromu: Akut Apandisiti Taklit Eden Perfore Peptic Ülser PDF (English)
Zeliha Akış Yıldız, Hayriye Nihan Ayyıldız
Rehabilitasyon Niemann Pick Hastalığı Tip C Tanılı Hastalarda Tedavinin Önemli Bir Ayağıdır: Olgu Sunumu PDF (English)
Dilek Baday Keskin, Tülay Tiftik, Meltem Dalyan, Ayşe Sevim Kalın
Frajil X Sendromu: Konuşma Gecikmesi Olan Hastalarda Göz Önüne Alınması Gereken Genetik Bir Bozukluk PDF (English)
Tuba Çelen Yoldaş, Gülen Eda Utine, Elif Nursel Özmert, Koray Boduroğlu
Çocuk Acil Polikliniğinde Adölesan Olguda Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Spontan Pnömomediastinum PDF
Damla Hanalioğlu, Funda Kurt, Doğuş Güney, Serhat Emeksiz, Kıvanç Terzi, Halil Örtlek, Tülin Köksal
Erken Başlangıçlı Gitelman Sendromu Olgusu PDF
Bahriye Atmış, Zahide Orhan Ok, Engin Melek, Aysun Karabay Bayazıt, Ali Anarat
Çocuklarda Nadir Bir Şilotoraks Nedeni: Gorham-Stout Sendromu PDF
Engin Aydın, Aysel Yucak, Turan Yıldız, Zekeriya İlçe, Bahri Elmas, Mustafa Büyükavcı, Dilek Bingöl Aydın
Çocuk Olguda Nadir Bir İleus Nedeni: Sitomegalovirüs Koliti PDF
Can İhsan Öztorun, Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan, Rabia Demir, Süleyman Arif Bostancı, Hayal Doruk, Tuğba Demir, Müjdem Nur Azılı, Yusuf Ziya Livanelioğlu, Emrah Şenel


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.