Başlık İndeksini Listele


 
Başlık Sayı
 
16 Yaşındaki Hastada Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni: İdiyopatik Pulmoner Hemosideroz Cilt 8, Sayı 2 (2014) Özet   PDF
 
18 Aylık Erkek Bebekte Tek Taraflı Kanlı Meme Başı Akıntısı Olgusu Cilt 7, Sayı 3 (2013) Özet   PDF (English)
 
2012-2017 Yılları Arasında Üniversite Hastanemizde Suçiçeği Nedeni ile Yatış Gerektiren Çocuk Olguların Değerlendirilmesi Kabul Edilmiş Yazılar Özet   PDF
 
300 Bebeğin Gelişimsel Kalça Displazisi Açısından Ultrasonografi İle Taranması Cilt 3, Sayı 4 (2009) Özet   PDF
 
3C (Ritscher-Schinzel) Sendromunda Nadir Görülen Bir Bulgu: Hipospadias Cilt 7, Sayı 1 (2013) Özet   PDF
 
52 Vaka İle Türk Çocuklarında Çölyak Hastalığı Cilt 3, Sayı 1 (2009) Özet   PDF
 
6 Ay – 6 Yaş Arası Yüksek Ateşli Çocukların Annelerinin Ateş Bilinç Seviyesinin Değerlendirilmesi Cilt 8, Sayı 4 (2014) Özet   PDF
 
7 - 16 Yaş Çocuklarda Obezite Ve Allerjik Solunum Yolu Hastalığı İlişkisi Cilt 1, Sayı 1 (2007) Özet   PDF
 
A Case with Sickle Cell Anemia as the Cause of Hemiplegia
Hemipleji Nedeni Olarak Orak Hücreli Anemi Saptanan Bir Olgu
Cilt 10, Sayı 3 (2016) Özet   PDF
 
A Periodic Syndrome of Childhood: Cyclic Vomiting
Çocukluk Çağı Periyodik Sendromu: Siklik Kusma
Cilt 10, Sayı 3 (2016) Özet   PDF
 
A Retrospective Evaluation of the Factors Contributing to Obesity and the Existence of Metabolic Syndrome in Adolescents
Obez Adölesanlarda Obezite Gelişimini Belirleyen Faktörlerin ve Metabolik Sendrom Varlığının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Cilt 10, Sayı 3 (2016) Özet   PDF
 
Aarskog Sendromu: Olgu Sunumu Cilt 2, Sayı 3 (2008) Özet   PDF
 
AB0 Uygunsuzluğuna Bağlı Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda Fototerapi Gereksinimi Öngörülebilir mi? Kabul Edilmiş Yazılar Özet   PDF
 
Abernethy Malformasyonu: Konjenital Ekstrahepatik Portokaval Şantın Nadir Nedeni Cilt 10, Sayı 1 (2016) Özet   PDF
 
Açıklanamayan Transaminaz Yüksekliği ve Atipik Çölyak Hastalığı: Olgu Sunumu Cilt 2, Sayı 2 (2008) Özet   PDF
 
Acil Servise Başvuran Beş Yaş Altındaki Çocuklarda Yaz Dönemi İshallerinin Sosyodemografik Dağılımı Cilt 3, Sayı 3 (2009) Özet   PDF
 
Acute Infantile Hemorrhagic Edema: Report of Two Cases
Akut İnfantil Hemorajik Ödem: İki Olgunun Sunumu
Cilt 10, Sayı 3 (2016) Özet   PDF
 
Adenoid Hipertrofisi Bulunan Çocuklarda Semptomatoloji ve İmmünglobulin Düzeyleri Cilt 5, Sayı 2 (2011) Özet   PDF
 
Adölesan Olguda Kawasaki Hastalığı Cilt 3, Sayı 2 (2009) Özet   PDF
 
Adrenokortikal Karsinom: Olgu Sunumu Cilt 3, Sayı 1 (2009) Özet   PDF
 
Adrenokortikal Tümöre Bağlı Cushing Sendromu: Olgu Sunumu Cilt 1, Sayı 2 (2007) Özet   PDF
 
Ağır Kombine İmmünyetmezliklerde İmmunolojik Fenotipler: (7 Yıllık Deneyimlerimiz) Cilt 1, Sayı 2 (2007) Özet   PDF
 
Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı: Bilgi, Tutum ve Uygulamaları Cilt 7, Sayı 1 (2013) Özet   PDF
 
Ailesel Akdeniz Ateşi Bulunan Çocuklarda İdrarla Kalsiyum Atılımı Cilt 3, Sayı 2 (2009) Özet   PDF
 
Ailesel Alopesi ve Otoimmun Poliglanduler Sendrom Tip 3 Cilt 4, Sayı 4 (2010) Özet   PDF
 
Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Çocuklarda Kemik Metabolizmasının Değerlendirilmesi Cilt 6, Sayı 3 (2012) Özet   PDF
 
Ailevi Akdeniz Ateşli Hastalarda Gen Mutasyonu ile Klinik Bulgular Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi Cilt 7, Sayı 4 (2013) Özet   PDF
 
Ailevi Hiperkolesterolemili Hastaların Mutasyon Analiz Sonuçlarının Simone-Broome Kriterleriyle Değerlendirilmesi Cilt 9, Sayı 3 (2015) Özet   PDF
 
Ailevi Testotoksikoz: Olgu Sunumu Cilt 8, Sayı 3 (2014) Özet   PDF
 
Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı Ensefalopatisinde Mr ve Difüzyon MR Görüntüleri Cilt 9, Sayı 1 (2015) Özet   PDF
 
Akdeniz Ateşi Olan Çocuk Olgularda Genotip ve Fenotip Karşılaştırılması Cilt 9, Sayı 3 (2015) Özet   PDF (English)
 
Akondrogenezis Tip 2 (Langer-Saldino) Cilt 7, Sayı 1-EK (2013) Özet   PDF
 
Akut Apandisit Ön Tanısı ile Opere Edilen Çocuk Olgularda Preoperatif Ultrasonografi Bulguları ve Beyaz Küre Sayısının Histopatolojik Tanı ile Karşılaştırılması Cilt 9, Sayı 4 (2015) Özet   PDF
 
Akut Apendisiti Taklit Eden Çekal Divertikülit Perforasyonu Cilt 6, Sayı 3 (2012) Özet   PDF
 
Akut Böbrek Hasarı: Sınıflandırılması ve Prognoz Cilt 12, Sayı 3 (2018) Özet   PDF
 
Akut Böbrek Hasarı: Yeni Terminoloji, Yeni Sınıflandırma ve Yeni Yaklaşımlar Cilt 12, Sayı 3 (2018) Ayrıntılar   PDF
 
Akut Brusellozlu Bir Olguda Pansitopeni Cilt 7, Sayı 3 (2013) Özet   PDF
 
Akut Gastroenterit Nedeniyle Hastaneye Yatan Hastalarda Etkenler ve Klinik Bulgular: Epidemiyolojik Çalışma Cilt 4, Sayı 4 (2010) Özet   PDF
 
Akut Gastroenteritli 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Viral Etkenlerin Sıklığının Araştırılması Cilt 10, Sayı 2 (2016) Özet   PDF
 
Akut Generalize Ekzantematöz Püstülosis: Bir Olgu Sunumu Cilt 8, Sayı 1 (2014) Özet   PDF
 
Akut Hemolitik Kriz ve Fulminan Karaciğer Yetmezliği ile Başvuran Wilson Hastalığı Olgusu Cilt 5, Sayı 1 (2011) Özet   PDF
 
Akut İnfantil Hemorajik Ödem Cilt 4, Sayı 2 (2010) Özet   PDF
 
Akut Karın Ağrılı Çocuklar: Hastaların Ne Kadarı Sonunda Bir Tanı Alır? Cilt 7, Sayı 2 (2013) Özet   PDF (English)
 
Akut Karın Ağrısı ile Çocuk Acilde İzlenen Olguların Ayırıcı Tanısında Öykü ve Laboratuvar Tetkiklerin Önemi Cilt 9, Sayı 1 (2015) Özet   PDF
 
Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Çocukta Nadir Bir Herpes Virüs Enfeksiyonu: Herpetik Dolama Cilt 7, Sayı 4 (2013) Özet   PDF
 
Akut Lenfoblastik Lösemili Çocukta Nötropenik Dönemde Rektal Lavman Uygulaması Sonucu Gelişen Ağır Nekrotizan Perianal Selülit Cilt 8, Sayı 4 (2014) Özet   PDF
 
Akut Lösemi Hastalarının Demografik Özellikleri ve Tedavi Sırasında Görülen Komplikasyonları: Tek Merkez Deneyimi Cilt 11, Sayı 1 (2017) Özet   PDF
 
Akut Lösemili Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Cilt 6, Sayı 2 (2012) Özet   PDF
 
Akut Pyelonefrit Kliniği İle Başvuran Bir Kawasaki Olgusu Cilt 6, Sayı 3 (2012) Özet   PDF
 
Akut Romatizmal Ateş Cilt 10, Sayı 4 (2016) Özet   PDF
 
Toplam 666 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>